§1. Zasady Ogólne

1. Definicje

 1. Konferencja - DPS Forum 2019, które odbędzie się 23 października 2019 r. na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.
 2. Organizator – firma DPS Software sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-674, ul. Marynarska 15.
 3. Sprzedawca - firma DPS Software sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-674, ul. Marynarska 15.
 4. System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – strona internetowa www.dpsforum.pl umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję będąca własnością DPS Software.
 5. Użytkownik - każda osoba wykorzystująca stronę www.dpsforum.pl do dokonania rejestracji na Konferencję.
 6. Uczestnik - osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję do dnia 21 października 2019 roku oraz opłaciły uczestnictwo o którym mowa w §3 ust.2 niniejszego Regulaminu, o ile nie były z tej opłaty zwolnione.
 7. Konto bankowe - konto bankowe Sprzedawcy, na które wpływać będą opłaty za udział w Konferencji, wskazane w fakturze Pro Forma.
 8. Zawarcie umowy - jest to moment, w którym na koncie bankowym Sprzedawcy zaksięgowana zostanie wpłata za udział w Konferencji. Od tego momentu przyjmuje się, iż użytkownik zawarł ze sprzedawcą umowę kupna-sprzedaży prawa do uczestniczenia w Konferencji, które to zostanie potwierdzone wiadomością e-mail.
 9. Opłata uczestnictwa - kwota określona przez Organizatora jaką wybrane grupy Uczestników są zobligowane uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji.
 10. Płatnik - Uczestnik, który uiszcza Opłatę uczestnictwa.

2. Informacje dodatkowe

 1. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem www.dpsforum.pl.
 2. Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora i/lub Sprzedawcę.
 3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów.
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

§2. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w Konferencji jest:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji.
 2. Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu, z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji może odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

4. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§3. Internetowa sprzedaż uczestnictwa w Konferencji

1. Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, przerwy kawowe, lunch, materiały konferencyjne, upominek, udział w warsztatach, udział w konkursie Modelmania, bezpłatny parking i wi-fi.

2. Sprzedaż uczestnictwa trwa od 2 września 2019 roku do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do 21 października 2019 roku lub do wyczerpania miejsc.

3. Sprzedaż uczestnictwa w Konferencji odbywa się wyłącznie on-line. Zakupu można dokonać na stronie www.dpsforum.pl.

4. W celu poprawnej rejestracji w systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*).

5. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.

6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem rejestracji. Dla rejestracji płatnych, Uczestnik wraz z wiadomością e-mail - stanowiącą potwierdzenie rejestracji, otrzyma fakturę pro forma.

§4. Rozliczenia

1. Opłata uczestnictwa wynosi 179 PLN zł brutto do dnia 30 września 2019 roku, oraz 249 zł brutto po dniu 30 września 2019 roku. W przypadku uczniów, studentów i wykładowców, opłata wynosi 49 zł brutto przez cały okres rejestracji. Kwota ta uwzględnia podatek VAT (23%).

2. Sprzedawca przewiduje formę rozliczeń w postaci wpłaty na Konto bankowe sprzedawcy, na podstawie faktury pro forma przesłanej drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Uczestnika;

3. Termin płatności dla otrzymanych drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem rejestracji faktur pro forma wynosi 5 dni.

4. Nabywając uczestnictwo w Konferencji na rzecz osoby trzeciej, Płatnik potwierdza, że posiada upoważnienie tej osoby do złożenia wszystkich niezębnych oświadczeń do spełnienia wymagań niniejszego Regulaminu. Osoba dokonująca zgłoszenia i akceptująca warunki uczestnictwa, niniejszym oświadcza, że jest upoważniona do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec Organizatora Konferencji. W przeciwnym przypadku ponosi ona wobec Organizatora odpowiedzialność cywilną, w tym odszkodowawczą, za przekroczenie uprawnień lub ich nie posiadanie.

5. Rezygnację z udziału należy przesyłać e-mailem na adres konferencja@dps-software.pl z uwzględnieniem, iż w przypadku rezygnacji do 14 października 2019 r., Użytkownik zostanie obciążony opłatą organizacyjną w wysokości 50% opłaty za udział, a w przypadku rezygnacji po 14 października 2019 r. opłatą w wysokości 100%.

6. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie przez Uczestnika udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

§ 5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej zarządzanej przez Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Płatników jest Organizator.

2. Organizator, na mocy odrębnej umowy, powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników i Płatników Sprzedawcy, w celu ich przetwarzania na potrzeby dokonania rozliczeń udziału w Konferencji.

3. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Dane osobowe Uczestnika lub Płatnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a Uczestnik lub Płatnik mają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji lub Regulaminu.

7. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

8. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) wystąpienia Gościa Specjalnego.

9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

10. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.

11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres konferencja@dps-software.pl Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 5 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.

12. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: konferencja@dps-software.pl

13. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

15. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

16. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Powrót