pixel 10 strategii skutecznego lidera CAD - DPS Software

16 / 11 / 2015

DPS Software

10 strategii skutecznego lidera CAD

Wszystkie skuteczne organizacje inżynieryjne łączą dwie ważne rzeczy: po pierwsze, wiedzą one jak korzystać z technologii projektowania wspomaganego komputerowo (CAD, computer-aided design) w sposób, który pozwala na konsekwentne podnoszenie produktywności i stymulowanie innowacyjności w projektowaniu produktów; a po drugie, są kierowane przez zdolnych menedżerów, którzy wiedzą, jak najlepiej wykorzystać dostępne narzędzia CAD. Ty również możesz stać się skutecznym liderem CAD, przyjmując strategiczne podejście do wdrażania i stosowania oprogramowania CAD oraz aplikacji towarzyszących. 10 opisanych poniżej strategii pokazuje, jak to zrobić.

Waga i znaczenie pozycji lidera CAD

Technologia CAD stała się podstawą sukcesu współczesnych firm i organizacji zajmujących się opracowywaniem produktów. Jednak, tak samo jak w przypadku każdego innego narzędzia, maksymalne wykorzystanie potencjału systemu CAD wymaga połączenia dobrego planowania, organizacji i specjalistycznej wiedzy. korzystanie z właściwych narzędzi we właściwym czasie i we właściwych okolicznościach może zadecydować o sukcesie bądź porażce. rolą lidera CAD jest upewnienie się, że narzędzia CAD zostaną wdrożone przez firmę lub organizację w jak najbardziej efektywny, skuteczny i praktyczny sposób.

Wyzwania związane z opracowywaniem produktów stale ewoluują, tak jak aplikacje CAD i powiązane z nimi narzędzia, które istnieją po to, by pomóc Ci się zmierzyć z tymi wyzwaniami. Presja ze strony konkurencji wymaga ciągłych udoskonaleń w produktywności oraz nieustannych postępów w innowacyjności. W obliczu tak wielu aktywnych czynników oraz nieustannie zmieniających i rozrastających się celów, grupy projektowe i inżynieryjne potrzebują lidera, który nad tym wszystkim zapanuje. o ile orkiestra symfoniczna potrzebuje dyrygenta, który łączy wiele rozproszonych dźwięków w harmonijny utwór muzyczny miły dla ucha, o tyle dobry zespół projektowy musi mieć skutecznego lidera CAD do dyrygowania produktywnym użytkowaniem narzędzi CAD, kultywowania stałego poziomu wydajności pracy zespołowej, który będzie stanowił godny naśladowania przykład wydajności dla całej firmy.

10 najważniejszych strategii maksymalizowania wpływu narzędzi CAD

Dlaczego 10 strategii? Być może myślisz, że maksymalizowanie znaczenia narzędzi CAD jest proste i polega na dopasowywaniu potrzeb projektantów i inżynierów do określonych funkcji oprogramowania. Choć faktycznie jest to strategia, na której polega wielu menedżerów, jest ona niezwykle krótkowzroczna — koncentruje się wyłącznie na bieżących potrzebach działów — i jest bardzo daleka od sprostania rosnącym wyzwaniom związanym z dzisiejszą szybko zmieniającą się gospodarką globalną.

Prawdziwi liderzy CAD nie skupiają się tylko na tym, co tu i teraz, ale rozpatrują kwestię zastosowania technologii CAD w ujęciu krótko- i długoterminowym. Nie ograniczają się też tylko do własnego działu. Jako lider CAD musisz się zastanowić, jak będziesz korzystać z narzędzi CAD teraz i w przyszłości, a także jak te narzędzia będą wpływać na cele zarówno Twojego działu, jak i całej firmy. 10 opisanych tutaj strategii pomoże Ci wykazać się potencjałem lidera CAD potrzebnym do poprawy wydajności działu, jak również całego przedsiębiorstwa.

Strategia 1: Wykorzystaj najlepsze praktyki i nowe technologie

Maksymalne wykorzystanie systemu CAD wymaga bycia na bieżąco z nowościami rynkowymi i umiejętności określania wpływu nowych technologii na procesy inżynieryjne. Termin „najlepsze praktyki” oznacza ruchomy, zmienny cel, bo to, co było uważane za „najlepszą praktykę” 10 lat temu, najprawdopodobniej dzisiaj jest już nieaktualne — tak samo jak dzisiejsze praktyki, według wszelkiego prawdopodobieństwa, w ciągu 10 najbliższych lat ulegną radykalnej    zmianie.

Ważne jest zachowywanie otwartości na nowe metody, zamiast trzymania się starych, wygodnych sposobów postępowania. kiedy technologia CAD była w powijakach, niewątpliwie można było spotkać menedżerów, którzy sprzeciwiali się przejściu na narzędzia CAD i chcieli pozostać przy swoich deskach kreślarskich aż do ich smutnego końca. nieco później podobna sytuacja miała miejsce w związku z migracją z systemów 2D do CAD 3D.

Aby nadążyć za ewolucją „najlepszych praktyk” w opracowywaniu produktów, skuteczny lider CAD musi nie tylko zachowywać czujność przy ocenianiu nowych narzędzi i pojawiających się technologii, ale także przy ciągłym przewidywaniu, jak wpłyną one na procesy projektowe i inżynieryjne związane z produktami.

Dzięki sformalizowaniu toku prac będziesz mógł łatwiej określić obszary, w których da się wprowadzić udoskonalenia, a także przewidzieć prawdopodobny wpływ nowych aplikacji.

Dzięki uczestnictwie w konferencjach na temat technologii CAD i imprezach branżowych możesz pozostać na bieżąco w temacie najnowocześniejszego oprogramowania CAD, jak również nowości w obszarze sprzętu i infrastruktury. Wiele z tych imprez ma już obecnie charakter wirtualny, dzięki czemu potrzebne informacje można zdobywać przez internet. Bez względu na to, czy zbierasz informacje na temat nowej rodziny oprogramowania projektowego, czy też próbujesz ustalić właściwe tempo unowocześniania sprzętu komputerowego, maszyn do wykonywania prototypów czy innych elementów infrastruktury, warto przeprowadzać takie oceny w oparciu o współczynnik zwrotu z inwestycji (roi, return on investment). oszacowanie czasu potrzebnego na zwrot z inwestycji w narzędzie jest ostatecznym kryterium decydującym o tym, co można uznać za „najlepszą praktykę”.

Strategia 2: Rozwijanie umiejętności i zatrzymywanie utalentowanych ludzi

nie mniej ważne od wyboru właściwego narzędzia CAD do wsparcia działalności jest powierzenie go utalentowanym projektantom i inżynierom. Bez względu na to, jak bardzo zautomatyzowana stanie się technologia, projektowanie produktów zawsze pozostanie procesem twórczym, nowatorskim, uzależnionym od zaangażowania utalentowanych, wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów. Jako lider CAD odpowiadasz za zapewnienie członkom zespołu narzędzi, które są im potrzebne do należytego wykonywania pracy.

Do Ciebie należy również zadanie zagwarantowania ciągłego rozwoju umiejętności i wynajdywania sposobów na zatrzymywanie najbardziej wartościowych i utalentowanych inżynierów. Te cele są ze sobą powiązane. Jeśli będziesz pomagać członkom Twojego zespołu w nabywaniu umiejętności, podczas ciągłych szkoleń w zakresie technologii CAD i rozwoju zawodowego, oraz w zachowaniu motywacji do pracy poprzez dostarczanie im ciągle nowych wyzwań zawodowych, zadanie utrzymania ich zainteresowania pracą i satysfakcji z jej wykonywania będziesz mógł uznać za zrealizowane.

Nie chodzi jednak o dowolne szkolenia. Program szkoleniowy powinien być dopasowany do potrzeb zarówno organizacji, jak i poszczególnych pracowników. Trzeba starać się kojarzyć potrzeby firmy oraz zainteresowania i uzdolnienia poszczególnych członków zespołu. Jeśli dany proces wymaga zaawansowanego modelowania powierzchni, a jeden z projektantów wykazuje ewidentny pociąg do projektowania przemysłowego, zapewnienie tego rodzaju szkolenia odpowiada potrzebom obu stron. Przyglądaj się procesom i oceniaj ludzi. gdy jest to sensowne, indywidualizuj szkolenia pod kątem konkretnych potrzeb grupy.

Niektórzy menedżerowie postrzegają czas i pieniądze angażowane w szkolenia z zakresu technologii CAD jako pozycję w budżecie, którą można obciąć. Jest to podejście krótkowzroczne, ponieważ koszty związane ze szkoleniami to raczej inwestycje niż koszty — inwestycje w zdolność organizacji do skutecznego stawiania czoła wyzwaniom inżynierskim oraz inwestycje służące zatrzymaniu najbardziej utalentowanych inżynierów. skuteczny lider CAD rozumie ważną rolę, którą w perspektywie długofalowej odgrywają szkolenia.

Strategia 3: Maksymalizacja integracji i automatyzacji

skutecznego lidera CAD wyróżnia umiejętność eliminacji zbędnych i zdublowanych zadań oraz strat. Ani jedna operacja związana z opracowywaniem produktu nie powinna być wykonywana więcej niż raz i nikt nie powinien stawać przed koniecznością ponownego budowania istniejącego modelu. każdy przypadek, w którym zachodzi konieczność konwersji lub przekształcenia danych projektowych stanowi okazję do popełnienia błędu. Możesz zminimalizować ryzyko popełnienia kosztownych błędów i wyeliminować zbędne procesy poprzez maksymalne wykorzystanie zintegrowanych aplikacji i zastosowanie zautomatyzowanych metod dopasowanych  do  procesu projektowania.

Do eksportowania i importowania danych projektowych dochodzi na ogół w przypadku potrzeby przeniesienia modelu CAD do innej aplikacji z dziedziny inżynierii, na przykład pakietu do analizy/symulacji, systemu do obróbki związanego z produkcją wspomaganą komputerowo (CAM, computer-aided manufacturing) czy aplikacji do publikowania dokumentacji produktu. zdarza się nawet, że trzeba zmieniać formaty danych modelu, aby można było ich użyć w innym systemie zarządzania danymi produktów (PDM, product data management). Każde takie przekształcenie i/lub konwersja danych zabiera czas i generuje ryzyko powstania błędów.

Możesz całkowicie wyeliminować te problemy, stosując zintegrowany zestaw narzędzi odpowiadający wymaganiom analizy/symulacji, CAM, dokumentacji oraz PDM. Aby zmaksymalizować korzyści warto zadbać, by zintegrowane narzędzia bazowały na rzeczywistym modelu CAD, a nie działały na zasadzie import/eksport. W ten sposób zyskujesz gwarancję eliminacji istotnego źródła nadmiarowości operacji.

Również narzędzia automatyzacji projektowania mogą pomóc Ci w minimalizowaniu powtarzania czynności. Można na przykład używać konfiguracji projektowych, tworzonych przez pełne zestawy modeli ze zmiennymi parametrami (np. rozmiar, waga, długość) na bazie pojedynczego projektu podstawowego, aby tworzyć rodziny produktów i maksymalizować stopień ponownego wykorzystywania projektów. zintegrowane z technologią CAD systemy inżynierii opartej na wiedzy (kBe, knowledge-Based engineering) umożliwiają automatyczne przygotowywanie modeli projektów tworzonych na zamówienie. Jeśli korzystasz z systemu CAD z otwartym interfejsem programowania aplikacji (APi, Applications Programming interface), możesz nawet automatyzować rutynowe, powtarzalne zadania CAD.

Strategia 4: Promowanie współpracy i innowacyjności

Coraz większym wyzwaniem dla wielu menedżerów zespołów projektowych i inżynierskich jest nadzorowanie interakcji między rosnącą liczbą graczy w dzisiejszym środowisku projektantów produktów. Ponieważ coraz częściej to poziom innowacyjności decyduje o powodzeniu w produkcji na globalnym rynku, jest to dziedzina, którą zajmuje się coraz więcej osób, z których każdy wnosi inny obszar specjalizacji. o ile kiedyś wytwórcy radzili sobie z opracowywaniem wielu produktów—zarówno w sferze projektowania, jak i produkcji — we własnym zakresie, o tyle obecnie wielu z nich ściśle współpracuje ze strategicznymi partnerami i dostawcami.

Nawet w obrębie pojedynczej grupy opracowującej produkty, konieczność współpracy między projektantami przemysłowymi i inżynierami mechaniki, między projektantami a analitykami oraz między projektantami mechaniki a ich odpowiednikami z dziedziny energetyki czy produkcji może wystawić na próbę zdolność menedżera do kierowania tych interakcji w stronę wspólnego, ale i produktywnego, toku pracy. skuteczny lider CAD musi postrzegać narzędzia CAD w kontekście współpracy, komunikacji i kontroli.

Stosując zintegrowany zestaw narzędzi CAD, które są ze sobą w pełni kompatybilne, możesz usprawnić różnorodne interakcje między projektantami, inżynierami, partnerami i dostawcami. zintegrowany system ustanawia jeden język danych projektowych wspólny dla wszystkich uczestników procesów.

W połączeniu ze zintegrowanym systemem PDM obsługującym zautomatyzowane toki pracy zintegrowane narzędzia dają Ci kontrolę i możliwość zarządzania zróżnicowanymi, opartymi na współpracy metodami opracowywania produktów . ułatwiając komunikację między graczami i ustanawiając standardowe toki pracy, możesz w skuteczny sposób promować innowacyjność.

Warto również wziąć pod uwagę role, jakie w środowisku projektowania zespołowego będą odgrywać wizualizowanie projektów oraz dostęp do danych. na ile trudne jest dla Ciebie ilustrowanie innowacyjnych koncepcji za pomocą wizualizacji i animacji 3D? Czy masz możliwość łatwego udostępniania pomysłów projektowych pocztą elektroniczną? Czy masz możliwość administracji i kontroli dostępu do wrażliwych informacji o projektach? starannie rozważając wymogi pracy zespołowej, możesz zbliżyć strukturę do stanu potencjalnego chaosu i wytworzyć innowacje, potrzebne Twojej organizacji do odniesienia sukcesu.

Strategia 5: Koncentracja na stałym podnoszeniu jakości

stałe podnoszenie jakości to mantra w wielu organizacjach zajmujących się produkcją. Jest to również podstawowa kwestia dla skutecznych liderów CAD. system CAD może mieć znaczący wpływ na jakość projektowanych produktów, wydajność procesów opracowywania produktów, a także wpływ tych prac na dalsze operacje. od tego, na ile Twoje narzędzia CAD sprawdzą się, jeśli chodzi o eliminowanie błędów w projektowaniu, maksymalizowanie   produktywności i pielęgnowanie innowacyjności będzie zależeć wielkość wkładu Twojej grupy w stałe podnoszenie  jakości.

Każdemu, kto jest zaangażowany w opracowywanie produktów, zależy na eliminowaniu błędów w projektowaniu, a dysponując odpowiednim zestawem narzędzi CAD, można wychwytywać błędy w trakcie projektowania, a tym samym unikać opóźnień oraz kosztów, jakie powstają wtedy, gdy błędy nie są usuwane aż do etapu produkcji.

Czy używasz zintegrowanej aplikacji do analizy/symulacji w celu rozpoznawania potencjalnych problemów z wydajnością? Czy zapewniasz wystarczające prześwity między ruchomymi elementami złożeń poprzez zastosowanie funkcji wykrywania kolizji? Czy przeprowadzasz analizy pochylenia na wtryskiwanych częściach w celu uzyskania gwarancji produkcji form powtarzalnej jakości? Czy prowadzisz oceny możliwości wytwarzania obrabianych części? Jeśli nie, istnieją zintegrowane narzędzia, które mogą Ci w tym pomóc.

Koncentracja na stałym podnoszeniu jakości ma również zastosowanie do procesów rozwojowych. W jaki sposób tworzysz analizy łańcucha tolerancji: ręcznie czy za pomocą zautomatyzowanego narzędzia CAD? A jak sobie radzisz z prototypowaniem? Przeprowadzasz testy fizyczne, czy korzystasz z wirtualnych, szybkich technologii prototypowania? Czy masz zintegrowany system PDM dający ścisłą kontrolę zmian i pozwalający na ponowne wykorzystanie projektów, które szczególnie dobrze się sprawdzają?

Projektowanie zrównoważone to powstająca właśnie dziedzina związana ze stałym podnoszeniem jakości. Świadomość konsumentów dotycząca wpływu działalności człowieka na środowisko oraz preferowanie „zielonych” produktów stają się coraz powszechniejsze. Dlatego ocena stopnia ekologicznego zrównoważenia produktów i procesów zyskuje na znaczeniu. Aby znaleźć się na czele tego trendu, warto skorzystać z narzędzi CAD, które wykonują oceny ekologicznego zrównoważenia projektów.

Strategia 6 : Wykorzystywanie danych projektowych w całym przedsiębiorstwie

Współcześni liderzy CAD zdają sobie sprawę, że opracowywanie produktów nie jest     już odrębną, autonomiczną enklawą inżynierii, jaką było niegdyś. Dzięki zastosowaniu osiągnięć technologii CAD 3D dane projektów produktów stały się bardziej dostępne        i można je stosować w wielu różnych operacjach wykraczających poza pole inżynierii.  Do  obszarów  funkcjonalnych,  które  mogą  skorzystać  na  wykorzystaniu  modeli  CAD 3D należą: produkcja, ofertowanie/zakupy, dokumentacja, sprzedaż i marketing oraz serwis terenowy.

Produkcja już od dawna jest odbiorcą danych projektów produktów, a dwuwymiarowe rysunki techniczne pozostają klamrą spinającą wiele operacji produkcyjnych.

Jednak dzięki dostępności danych CAD 3D i nowych narzędzi CAD można zrobić zdecydowanie więcej niż tylko odwoływać się do stert papierowych dokumentów w hali produkcyjnej. Poza używaniem modeli bryłowych do automatycznego generowania ścieżek narzędziowych, tworzeniem form i programowaniem operacji opartych na technologii CAM, z dużą precyzją i z zachowaniem wysokiego stopnia kontroli, inżynierowie mogą teraz tworzyć trójwymiarowe instrukcje robocze dotyczące  operacji montażowych.

To samo podejście dotyczy tworzenia dokumentacji produktów. Po co tracić czas na odtwarzanie ilustracji technicznych do podręczników użytkownika, skoro te materiały są już gotowe w postaci modelu bryłowego? Dzięki dzisiejszym

nowoczesnym narzędziom CAD 3D tworzenie rozwiniętego widoku, szczegółowych instrukcji montażu dla użytkowników czy nawet filmu pokazującego sposób złożenia produktu wymaga jedynie określonej liczby kliknięć myszką. Dział zakupów może korzystać z danych CAD i automatycznie generowanej listy materiałów (BoM, bill  of materials) przy zamawianiu ofert, składaniu zamówień i obsłudze terminowanego składania zamówień na potrzeby produkcji. Działy sprzedaży i marketingu mogą wykorzystywać dane projektowe do tworzenia przedprodukcyjnych wizualizacji przeznaczonych na rynek.

Pracownicy serwisu mogą uzyskiwać dostęp do szczegółowych danych konserwacji i napraw — w tym do pełnych animacji filmowych dotyczących ważnych procedur — w trybie online, przebywając w terenie. skuteczni liderzy CAD zdają sobie sprawę, jak cenne i pełne informacji mogą być modele CAD 3D oraz rozumieją, jak mogą wykorzystywać te informacje, aby na różne sposoby pobudzać produktywność poza polem inżynierii.

Strategia 7 : Dokumentowanie i analizowanie produktywności

Rola lidera CAD wymaga nie tylko intuicji i obserwacji. Aby dokonywać rozważnych, praktycznych decyzji dotyczących najlepszych sposobów wdrażania narzędzi CAD nowej generacji, w celu osiągnięcia wyznaczonego poziomu jakości i wydajności, niezbędny jest dostęp do informacji o wpływie technologii CAD na proces opracowywania produktów. najbardziej precyzyjny sposób oceny zbiorczego i indywidualnego oddziaływania narzędzi CAD polega na ustanowieniu bazowych statystyk produktywności umożliwiających dokumentowanie, ocenianie i analizowanie wydajności działów.

Jak długo trwa Twój przeciętny cykl projektowania? Jakie na ogół ponosisz koszty związane z opracowaniem produktu? Czy monitorujesz liczbę błędów projektowych i zleceń zmian inżynieryjnych (eCo, engineering change order) na jeden cykl projektowy albo wielkość odpadów powstających w skali roku? Czy monitorujesz ilość czasu i pieniędzy poświęcanych na fizyczne prototypowanie? Aby ocenić, czy dane rozwiązanie do projektowania ma pozytywny wpływ na zyskowność — i generuje zwrot z inwestycji w technologie CAD — powinieneś dokumentować i analizować produktywność grupy.

Poza dostarczaniem cennych informacji na temat ogólnej wydajności działu, a także roli jaką narzędzia CAD odgrywają w zwiększaniu wydajności, dokumentowanie produktywności jest pomocne w standaryzowaniu tego, co działa prawidłowo, poprawianiu sytuacji w obszarach, które sprawiają problemy oraz lokalizowaniu sukcesów.

Jeśli jesteś menedżerem ds. projektów, Twoje wyniki, a ostatecznie również Twoje wynagrodzenie  ściśle  zależą  od  sukcesów  wszystkich  członków  Twojego  zespołu. ich sukces wiąże się z narzędziami, szkoleniami i procesami, jakie im zapewniasz.    Jako lider CAD musisz prowadzić kartę wyników,  aby obserwować postępy zespołu  i oceniać, czy istniejące narzędzia CAD pomagają członkom zespołu w rozwoju, czy raczej go uniemożliwiają. Dzięki tym informacjom możesz stosować procesy, które będą bardziej wydajne, usprawniać obszary, w których występują słabości i stosować obiektywne informacje i oparte na faktach kryteria uznawania i nagradzania osiągnięć.

Strategia 8: Efektywne zarządzanie danymi projektów produktów

zastosowanie narzędzi CAD do projektowania nowatorskich produktów pozbawionych błędów tylko przybliża do osiągnięcia celu. skuteczny lider CAD rozumie, że tworzenie modeli bryłowych to tylko początek. To, na ile dobrze będziesz zarządzać i wykorzystywać dane projektów produktów będzie decydować o ogólnej produktywności zarówno procesu opracowywania produktów, jak i produkcji.

W przeszłości zarządzanie danymi produktów polegało raczej na zarządzaniu dokumentacją produktów. organizacje i firmy inżynieryjne zarządzały dokumentami papierowymi rysunkami — korzystając z dużych szaf i drobiazgowych systemów finalizowania do zatwierdzania oraz publikowania kolejnych wersji projektów.

W dzisiejszej rzeczywistości 3D, sama liczebność łączy, odnośników i powiązań między częściami, złożeniami i konfiguracjami wyklucza ręczne metody zarządzania danymi. na szczęście masz dostęp do zintegrowanych systemów PDM do zarządzania danymi, kontrolowania wersji, zabezpieczania własności intelektualnej i uwalniania potencjału 3D w skali całego przedsiębiorstwa.

Systemy PDM umożliwiają Ci formalizowanie i automatyzowanie toku prac w Twoim dziale i poza nim. Ponieważ nowoczesne systemy PDM są łatwe w administrowaniu, istnieje możliwość kontrolowania poziomu dostępu do informacji związanych z projektami przyznawanego pracownikom technicznym i nietechnicznym. W zakresie inżynierii produktów można ustawiać uprawnienia użytkowników dla zaangażowanych osób, w tym członków zespołu, partnerów i dostawców, aby mogli uzyskiwać dostęp i zmieniać tylko te informacje, które wiążą się z ich funkcjami. Poza tym osoby te niekoniecznie muszą znajdować się na miejscu, aby uzyskać dostęp do danych projektowych, ponieważ niektóre systemy PDM umożliwiają dostęp przez przeglądarkę  internetową.

Istnieje również możliwość administracji, zarządzania i kontrolowania dostępu partnerów  spoza  sfery  opracowywania  produktów,  którzy  mogą  wykorzystywać dane projektowe, ale nie mogą ich edytować ani zmieniać. Dzięki systemowi PDM można zapewnić nietechnicznym pracownikom, takim jak menedżerowie, specjaliści  ds. zakupów, specjaliści ds. marketingu czy serwisanci, dostęp do informacji projektowych — i regulować zakres, w jakim mogą z nich korzystać. Ponadto często   nie muszą oni nawet mieć systemu CAD, żeby mieć dostęp do tych informacji.

Strategia 9 : Efektywna komunikacja z pracownikami sfery biznesowej

Technologia CAD 3D stanowi prawdziwy przełom w zakresie możliwości  przekazywania informacji projektowych istotnym odbiorcom spoza sfery opracowywania produktów. ekstrapolacja rzeczywistego wyglądu 3D fizycznego produktu na podstawie dwuwymiarowego rysunku technicznego może być dużym wyzwaniem dla wielu inżynierów, nie wspominając, jak trudne może to być dla osób, które nie pracują z rysunkami na co  dzień.

Skuteczny lider CAD wie, jak bardzo to utrudnienie może hamować innowacyjność i ograniczać potencjał wartościowego wkładu kluczowych interesariuszy spoza sfery inżynierii, zwłaszcza gdy chodzi o zyskanie poparcia menedżerów, klientów i partnerów w odniesieniu do nowych pomysłów na produkty lub nowatorskich koncepcji. oni wiedzą, że jeden obraz ma wartość tysiąca słów i że model 3D — albo jeszcze lepiej animacja 3D — przekazuje więcej informacji niż całe sterty dwuwymiarowych rysunków.

Nowoczesne narzędzia CAD 3D mogą radykalnie zwiększyć Twoje możliwości demonstracji walorów estetycznych, wydajności, a także funkcjonalności projektów produktów w formatach przyjaznych dla każdego. Te możliwości komunikacyjne mogą służyć do tworzenia wirtualnych animacji i symulacji prezentujących zachowanie projektu w ramach danego środowiska operacyjnego. Można również ilustrować ograniczenia istniejących projektów oraz możliwości poszerzenia i poprawy wydajności dzięki nowym metodom. Można nawet renderować fotorealistyczne grafiki produktów, które trudno odróżnić od rzeczywistych zdjęć, a pracownicy odpowiedzialni za sprzedaż i marketing mogą ich używać, unikając kosztów fotografii studyjnej.

Jako lider CAD musisz zwracać uwagę na formaty służące wizualizacji i komunikacji, jakie mogą generować Twoje istniejące systemy projektowe. Tworzenie standardowych formatów plików jak PDF, JPg czy AVi spełnia jedynie minimalne wymagania. Warto rozważyć również narzędzia, które dają możliwość stworzenia przystępnego obrazu modelu — w tym narzędzia przezroczystości, przekroju i prześwietleń — do dystrybucji pocztą elektroniczną.

Strategia 10 : Prezentowanie wkładu w opracowywaniu produktów

Być może strategia o największym znaczeniu dla skutecznego lidera CAD polega na wynajdywaniu sposobów prezentowania wartości wkładu zespołu zajmującego się opracowywaniem produktów w sukcesy całego przedsiębiorstwa. Pokazując kierownictwu, jak wyniki zespołu przekładają się na zyskowność firmy, możesz zyskać i utrzymać wsparcie potrzebne Tobie i Twojej grupie z perspektywy rozwoju, poprawy i innowacyjności.

Jak już wcześniej wspomniano, proces gromadzenia,  dokumentowania i przekazywania danych o produktywności grupy — dotyczących na przykład oszczędności czasu (skrócony czas wprowadzenia produktu na rynek), redukcji kosztów czy podnoszenia jakości (niższy poziom zwrotów/roszczeń gwarancyjnych) jest jednym ze sposobów przekazywania informacji o wynikach zespołu projektowego w ujęciu biznesowym. Poza wewnętrznym monitorowaniem produktywności można wykorzystywać przykłady wdrożeń pochodzące od dostawców i inne możliwości reklamy do szerszego promowania sukcesów zespołu.

Poza tym można ustalać, jak innowacje zespołu wpływają na sprzedaż i przychody. Przyjrzyj się danym dotyczącym sprzedaży. Czy można wskazać nowy produkt, dodatek do produktu albo adaptację produktu, która generuje zauważalny wzrost sprzedaży? Dużą część tego wzrostu można kojarzyć z ciężką pracą, skutecznością  i zdolnościami członków Twojego zespołu. Jako skuteczny lider CAD musisz wykorzystywać każdą okazję do promocji połączonych wyników Twojej pracy jako lidera i wysiłków Twojego zespołu projektowego w praktyczny, biznesowy sposób.

Opracowywanie produktów leży u samych podstaw Twojej firmy. Bez nowatorskich, niezawodnych i atrakcyjnych produktów, które można wyprodukować, wprowadzić na rynek i sprzedać Twoja firma w ogóle by nie istniała. Ciężko pracujesz nad przygotowaniem udanych produktów — od wstępnych prac badawczo-rozwojowych po komercjalizację i produkcję. Jako lider CAD nie możesz się wahać przed informowaniem innych o swoich osiągnięciach, szczególnie jeśli przekazujesz te informacje w zrozumiały, pragmatyczny sposób.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami