pixel Zgodność z nowymi normami bezpieczeństwa UE dla maszyn - DPS Software

23 / 11 / 2015

DPS Software

Zgodność z nowymi normami bezpieczeństwa UE dla maszyn

Opracowywanie maszyn i systemów produkcyjnych do użytku na terenie Unii Europejskiej (UE) wymaga teraz dokumentacji procesu projektowania produktu w celu zagwarantowania przestrzegania jednego zbioru norm bezpieczeństwa. Producenci muszą wdrożyć procesy planowania, oceny ryzyka i zarządzania dokumentami, aby wykazać zgodność z nową normą i otrzymać oznaczenie CE, które jest konieczne do prowadzenia działalność w krajach UE. Zintegrowane rozwiązania SOLIDWORKS® — oprogramowanie SOLIDWORKS CAD3D, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Enterprise PDM i SOLIDWORKS Composer — zapewniają narzędzia potrzebne do zapewnienia zgodności z tą nową normą.

Uproszczenie projektu zgodnego z normami UE

29 grudnia 2009 roku, kiedy zaczęła obowiązywać Dyrektywa Maszynowa UE 2006/42/EC rozpoczęła się nowa era opracowywania i projektowania produktów przeznaczonych na rynek UE. Wprowadzenie Dyrektywy spowodowane zostało koniecznością usunięcia barier handlowych wynikających z różnych norm bezpieczeństwa obowiązujących na europejskim rynku wewnętrznym. jej celem było stworzenie jednolitych norm bezpieczeństwa i wytycznych dla producentów i instytucji kontrolnych w całej UE. Dyrektywa Maszynowa nie nakłada wielu nowych wymagań na producentów, ale zobowiązuje do przestrzegania jednego zbioru norm. krajowe organy nadzorujące rynek, firmy ubezpieczeniowe oraz sam rynek będą monitorować przestrzeganie wymogów Dyrektywy, by mieć pewność, że producenci postępują w zgodzie z nimi.

Firmy produkcyjne powinny dostosować swoje procesy do nowej Dyrektywy Maszynowej przyjętej przez państwa członkowskie UE, jeśli chcą sprzedawać maszyny, systemy, komponenty, części zamienne, elementy bezpieczeństwa, osprzęt nośny, odłączalne wały napędowe, łańcuchy, liny lub pasy w państwach członkowskich UE.

Artykuł ten przedstawia, w jaki sposób zintegrowane rozwiązania SOLIDWORKS — w tym aplikacje CAD, aplikacje do analizy, zarządzania danymi produktu (PDM) oraz aplikacje do komunikacji technicznej – mogą pomóc szybciej i oszczędniej uzyskać zgodność z nowymi wymagam UE.

Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem

Nadrzędnym celem nowej Dyrektywy Maszynowej jest ustanowienie i wdrożenie jednolitych norm bezpieczeństwa. Wymaga to od producentów dokumentowania procesów opracowywania produktów, w tym przeprowadzania oceny ryzyka.

Producenci maszyn przeznaczonych na rynek UE muszą teraz dokonywać oceny ryzyka, by formalnie potwierdzić spełnianie norm BHP dla ich maszyn. Wyniki tej oceny muszą być uwzględniane w procesie projektowania, produkcji i montażu maszyn. nowa Dyrektywa Maszynowa wymaga także tworzenia i przechowywania wyczerpującej i przejrzystej dokumentacji tych procesów.

Dyrektywa ta znacznie zwiększa ilość wymaganej dokumentacji, w tym sformalizowanych norm dotyczących planowania projektu i zarządzania dokumentami w firmach produkcyjnych. Ponadto dokumenty te muszą być aktualne i pozostać dostępne przez cały cykl życia produktu i przez co najmniej 10 lat później.

Oprócz pomocy producentom w kontrolowaniu kosztów i usprawnianiu rozwoju, ujednolicone procesy inżynieryjne są niezbędne do powstania rodzaju praktyk i dokumentacji wymaganych do osiągnięcia zgodności z nową normą. Osiągnięcie tych celów wymaga ulepszonej komunikacji i koordynacji procesów wśród wszystkich uczestników procesu opracowywania produktu.

Nowoczesne technologie 3D są konieczne do zaspokojenia tych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie do projektowania (CAD), analizy, PDM i tworzenia komunikacji technicznej stanowi podstawę tego podejścia. Dzięki oprogramowaniu SOLIDWORKS CAD, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Enterprise PDM i SOLIDWORKS Composer, firma Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp. (DS SOLIDWORKS) oferuje kompleksowy pakiet rozwiązań dla całego cyklu życia produktu, pomagając w opracowywaniu maszyn zgodnie z unijną Dyrektywą Maszynową. Produkty SOLIDWORKS ułatwiają wdrożenie wymogów nowej Dyrektywy Maszynowej poprzez umożliwienie pracy w bardziej płynny i interdyscyplinarny sposób.

Ocena ryzyka jest teraz ważnym elementem projektowania

Zachowanie zgodności z Dyrektywą Maszynową komisji Europejskiej (KE) wymaga od producentów uznania, że ocena ryzyka jest kluczowym elementem cyklu życia produktu i z tego względu stanowi integralną część jego opracowywania od projektowania do produkcji, od rozpoczęcia do zakończenia użytkowania. Ocena ryzyka obejmuje analizę zagrożeń, która polega na rozważeniu wpływu wywieranego przez produkt na otoczenie, począwszy od transportu poprzez wdrożenie, konfigurację, działanie, rozwiązywanie problemów, konserwację/czyszczenie, naprawy, aż po demontaż.

Aby przeprowadzić analizę ryzyka producent musi ocenić wszystkie zagrożenia dla swoich produktów, określić cele w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, a następnie wyeliminować lub zminimalizować te zagrożenia. Osiągnięcie celów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony stanowi zasadniczy warunek dla zapewnienia zgodności z nową Dyrektywą Maszynową i służy jako podstawa dla deklaracji zgodności z normą CE. Badania wskazują, że około 80 procent kosztów opracowania produktu jest określonych już w pierwszych 20 procentach procesu projektowania, podobnie jak zależności związane z bezpieczeństwem i materiałami. Dlatego proces projektowania powinien być włączony w ocenę ryzyka produktu, a analizy przeprowadzane na bardzo wczesnym etapie procesu projektowania.

Możliwe jest przeprowadzenie symulacji krytycznych warunków pracy dla sprzętu i komponentów przy użyciu aplikacji do analizy metodą elementów skończonych (FEA), symulacji ruchu i obliczeniowej dynamiki płynów (CFD). Dzięki oprogramowaniu SOLIDWORKS Simulation firma DS SOLIDWORKS oferuje gamę narzędzi służących do sprawdzania poprawności parametrów użytkowych projektu. Narzędzia te są łatwe w użyciu i nie wymagają wysokiego stopnia specjalizacji koniecznej do obsługi tradycyjnych programów FEA.

Ponieważ oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation jest całkowicie zintegrowany z oprogramowaniem SOLIDWORKS CAD 3D, można wyeliminować czasochłonne i podatne na błędy transfery danych między oprogramowaniem CAD i oprogramowaniem analitycznym. Pakiet oprogramowania SOLIDWORKS Simulation Professional oferuje funkcje porównywania i optymalizacji alternatywnych projektów, symulując naturalne częstotliwości, przeprowadzając testy upuszczania/uderzeniowe, przewidując wyboczenia lub awarie oraz analizując wydajność podczas ogrzewania i chłodzenia.

Dzięki oprogramowaniu SOLIDWORKS Simulation Premium można także   przeprowadzać nieliniowe i dynamiczne analizy oraz tworzyć symulacje plastiku wzmocnionego włóknami. Oprogramowanie SOLIDWORKS Flow Simulation umożliwia producentom symulowanie dynamiki płynów i zachowania termicznego przepływów płynów, w tym przekazywania ciepła, konwekcji i promieniowania cieplnego. W wielu przypadkach można całkowicie uniknąć budowania prototypów poprzez weryfikację projektu za pomocą SOLIDWORKS Simulation, eliminując w ten sposób dodatkowe koszty. Wyniki analizy dla standardowych części można przenieść do symulacji innych komponentów, unikając zbędnych ocen nowych projektów i zmniejszając ilość działań koniecznych do osiągnięcia zgodności z normą CE. Po osiągnięciu określonych celów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony w ramach analizy zagrożeń, kolejnym krokiem jest opracowanie dokumentacji technicznej.

Łatwiejsze tworzenie dokumentacji technicznej

Tworzenie dokumentacji technicznej projektów zgodnej z wymaganiami przepisów UE związanych z BHP nie musi być pracochłonnym, ręcznie wykonywanym procesem rodem z przeszłości. Dyrektywa Maszynowa UE wymaga, by obowiązkowa instrukcja użytkownika produktu zawierała określone informacje, w tym dokładny opis produktu, instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, informacje na temat transportu produktu, instrukcje jego utylizacji, jak również deklarację zgodności z normą CE. Wszystkie dokumenty techniczne muszą być stworzone w oficjalnym języku (językach) państwa członkowskiego, w którym produkt będzie sprzedawany i/lub używany. Dotyczy to także sytuacji, w których maszyny są używane przez ich producenta. Wymóg dotyczący dokumentacji jest dużym wyzwaniem, gdyż w UE używa się obecnie 23 oficjalnych języków. na szczęście wybór formatu dokumentów technicznych pozostawiono producentom. Korzystając z oprogramowania SOLIDWORKS Composer można zautomatyzować tworzenie dokumentacji technicznej bezpośrednio z istniejących danych CAD 3D. Dzięki temu rozwiązaniu można położyć większy nacisk na użycie uniwersalnego języka grafiki i zmniejszyć zależność od słowa pisanego, sprawiając, że tworzenie dokumentacji jest łatwiejsze i mniej kosztowne.

Wyraź to za pomocą obrazów

Dzięki oprogramowaniu SOLIDWORKS Composer można tworzyć łączną dokumentację produktu 2D i 3D bezpośrednio z danych cyfrowego modelu 3D. To rozwiązanie jest także skierowane do użytkowników, którzy nie korzystają z oprogramowania CAD i nie mieli z nim wcześniej do czynienia. Tworzenie ilustracji do dokumentacji technicznej nigdy nie było szybsze lub łatwiejsze niż za pomocą oprogramowania SOLIDWORKS Composer. Zamiast polegać na tekstach opisowych, można położyć nacisk na wizualizacje, które skuteczniej od słów objaśniają działanie złożonych maszyn. Użytkownicy oprogramowania SOLIDWORKS Composer mają do dyspozycji wiele możliwości konfigurowania ilustracji bezpośrednio z modelu CAD 3D – od prostego widoku modelu do szczegółowego rysunku widoku rozstrzelonego. Wysoki stopień abstrakcji stanowi dodatkową zaletę w porównaniu z obrazami fizycznego produktu.

Można nawet tworzyć interaktywne animacje 3D, aby lepiej zilustrować działania takie, jak montaż lub wytyczne dotyczące konserwacji. Oprogramowanie SOLIDWORKS Composer oszczędza czas i pieniądze użytkowników, a także automatycznie aktualizuje i generuje dokumentację po wprowadzeniu zmian do produktu. Można także oczekiwać mniejszych kosztów tłumaczeń dokumentacji dzięki użyciu większej liczby ilustracji, a mniejszej liczby słów. Oprócz umożliwienia wydajniejszego osiągnięcia zgodności z wymaganiami nowej Dyrektywy Maszynowej w zakresie dokumentacji technicznej, oprogramowanie SOLIDWORKS Composer umożliwia tworzenie atrakcyjniejszych wizualizacji i prezentacji sprzedażowych. Pozwala ono tworzyć interaktywne modele funkcjonalne z danych CAD 3D przeznaczone do włączenia ich do wersji demonstracyjnej lub opublikowania w Internecie.

Koordynacja wymaga skutecznej komunikacji

Pełne zachowanie zgodności z Dyrektywą Maszynową UE wymaga wysokiego poziomu współpracy między działami. Aby działy ściślej współpracowały, muszą być w stanie skutecznie się porozumiewać. Najlepszym sposobem na ułatwienie komunikacji jest zapewnienie personelowi dostępu do informacji o projekcie produktu w odpowiednim formacie. Menedżer może nie być w stanie zrozumieć, jak działa maszyna patrząc na model CAD 3D, ale może uzyskać ważne informacje i zaoferować cenny wkład po obejrzeniu animacji przedstawiającej działanie maszyny. Zarządzanie i kontrolowanie dostępu do danych projektu tak, by pracownicy mogli zobaczyć je w najbardziej odpowiednim dla ich stanowiska formacie, wymaga wdrożenia łatwego w administracji systemu SOLIDWORKS Enterprise PDM.

Oprogramowanie SOLIDWORKS Enterprise PDM umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji w wielu formatach, a także organizuje je według produktu lub projektu. System umożliwia wdrażanie automatycznego toku pracy, zapewnia bezpieczną kopię zapasową danych i ułatwia ścisłą kontrolę poprawek. korzystając z tych funkcji można łatwiej realizować projekty w terminie, skuteczniej komunikować się z innymi działami oraz osiągnąć stopień koordynacji konieczny do zapewnienia szybkiego i udanego wprowadzania produktów na rynek.

Oprogramowanie SOLIDWORKS Enterprise PDM ułatwia także zarządzanie prawami użytkowników w taki sposób, by personel miał dostęp, mógł odczytywać, modyfikować i zmieniać tylko te dane, do których ma upoważnienie. Kontrola użytkowników jest ważną funkcją bezpieczeństwa SOLIDWORKS Enterprise PDM, która gwarantuje dostęp do najbardziej aktualnych poprawek produktu. Za pomocą systemu SOLIDWORKS Enterprise PDM można z łatwością spełnić wymogi wydajności opracowywania produktów i kontrolować normy nowej Dyrektywy Maszynowej, jednocześnie zapewniając sobie przewagę   konkurencyjną.

Aby efektywniej komunikować się ze współpracownikami, można także skorzystać z oprogramowania SOLIDWORKS eDrawings do wysyłania pocztą e-mail niewielkich obrazów stworzonych za pomocą SOLIDWORKS CADSOLIDWORKS Simulation lub SOLIDWORKS Composer.

Więcej niż zgodność — prawdziwa szansa

Zachowanie zgodności z Dyrektywą Maszynową UE 2006/42/EC będzie wymagało od wielu firm produkujących maszyny i urządzenia produkcyjne do użytku w państwach członkowskich UE wprowadzenia zmian. Jednak przestrzeganie przez producentów nowych unijnych wytycznych i norm bezpieczeństwa stanowi także pewną szansę. Uzyskanie zgodności z nową normą poprzez wdrożenie niezbędnych procesów planowania, oceny ryzyka i zarządzania dokumentami nie tylko zapewnia otrzymanie oznaczenia CE wymaganego do prowadzenia działalności na terenie UE, ale także poprawia bezpieczeństwo klientów i użytkowników oraz zwiększa zdolność producenta do tworzenia dokumentacji, skutecznej komunikacji i współpracy.

Zintegrowane rozwiązania SOLIDWORKS — SOLIDWORKS CAD, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Enterprise PDM i SOLIDWORKS Composer — nie tylko zapewniają zgodność z unijną normą, ale także pomagają firmom osiągnąć sukces w przyszłości. Narzędzia te pomagają projektować lepsze produkty, zapewniać bezpieczeństwo i wydajność, automatyzować tworzenie dokumentacji, poprawiać komunikację i zwiększać współpracę. Wszystko to pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, a także pomaga uzyskać przewagę nad konkurencją.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami