REGULAMIN

Studencki Konkursu Projektowy SOLIDWORKS - Edycja 20

Logo SOLIDWORKS
Logo MaindSailors
Logo HP

§1 Warunki przystąpienia do studenckiego konkursu projektowego

 1. Uczestnik konkursu, w momencie zgłoszenia, musi posiadać ważną legitymację (w przypadku uczestników szkół średnich) lub status studenta studiów dziennych lub zaocznych I, II lub III stopnia.
 2. W przypadku uczestników, którzy w momencie zgłoszenia się do konkursu są osobami niepełnoletnimi konieczne jest dostarczenie oświadczenia opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych uczestnika. Takie oświadczenie można pobrać na stronie konkursu.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie projekty indywidualne. Nie dopuszcza się udziału zespołów.
 4. Do dnia 10.09.2022 r. należy zgłosić swoje uczestnictwo poprawnie wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu oraz dostarczyć niezbędne dokumenty.
 5. Modele, obrazy, oraz tekst przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa nie będą brane pod uwagę.
 6. Opis musi zawierać wystarczająco dużo informacji by był on jasny i zrozumiały (zawartość: około 10 zdań).
 7. W razie zakwestionowania poprawności formularza zgłoszeniowego lub niedopuszczenia projektu do konkursu (do czego zastrzega sobie prawo firma DPS Software) ubiegający się o uczestnictwo w konkursie zostanie niezwłocznie poinformowany.
 8. Do dnia 31.09.2022 r. uczestnik musi przesłać projekt według wytycznych niniejszego regulaminu i udostępnić go organizatorowi za pośrednictwem platformy 3DEXPERIENCE®.
 9. Mając na uwadze ideę „Fair Play” w Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy DPS Software, SOLIDWORKS Corporation, przedstawiciele SOLIDWORKS Corporation oraz żadne osoby z nimi spokrewnione.
 10. Uczestnicy konkursu zapewniają, iż zgłaszany przez nich do konkursu projekt jest ich własnym rozwiązaniem i nie jest kopią istniejących produktów. W przypadku naruszenia praw autorskich autora pracy którym nie jest osoba zgłaszająca projekt do konkursu, DPS Software zastrzega sobie prawo do powiadomienia autora o zaistniałej sytuacji.
 11. W przypadku naruszenia praw autorskich autora pracy którym nie jest osoba zgłaszająca projekt do konkursu, DPS Software zastrzega sobie prawo do powiadomienia autora o zaistniałej sytuacji.
 12. W przypadku naruszenia praw firm lub osób trzecich, uczestnicy zaświadczają, że firma DPS Software jak również SOLIDWORKS Corporation są wolni od wszelkich roszczeń ze stron firm i osób trzecich.
 13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie części, złożeń, dokumentacji płaskiej, wyników analiz inżynierskich oraz obrazów i animacji przez DPS Software oraz SOLIDWORKS Corporation bez możliwości jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestnika konkursu.
 14. Wysłanie formularza zgłoszeniowego do DPS Software przez uczestnika konkursu jest równoważne ze zgodą na wszystkie warunki wymienione w niniejszym regulaminie.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Zgłoszenie rozwiązań reprezentujących wysoki poziom konstrukcyjny powinno być poparte pełną bazą danych SOLIDWORKS dla projektów wykonanych w tym oprogramowaniu, włączając w to wszystkie części, złożenia oraz pliki dokumentacji 2D.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zapisania wszelkich lokalnych plików SOLIDWORKS na wskazanej przez organizatora przestrzeni dyskowej na platformie 3DEXPERIENCE® za pośrednictwem SOLIDWORKS Connector.
 3. W przypadku wykorzystania pakietu Simulation, Flow Simulation, Plastics, Motion, Visualize, PhotoView należy dołączyć również wszystkie pliki generowane przez to oprogramowanie.

§3 Ocena prac

 1. Prace oceniane będą pod względem:
  1. Sposobu modelowania
  2. Innowacyjności
  3. Prezentacji projektu w aplikacji 3DStory
  4. Wykorzystania funkcji pakietu SOLIDWORKS Education Edition
  5. Wykorzystania aplikacji platformy 3DEXPERIENCE

  Punkty a i b powyższych wytycznych są równoważne i mają największy wpływ na końcową ocenę prac. Punkty c,d i e podnoszą ocenę pracy, mogą zdecydować o uzyskaniu wyższego miejsca.

  • Funkcjonalność konstrukcji – przydatność projektu, łatwość zrealizowania w produkcji, ergonomia i estetyka.
  • Sposób modelowania – wykorzystanie możliwości SOLIDWORKS Engineering Kit pod względem łatwości modelowania prostych lub bardziej skomplikowanych kształtów, uwzględnienie intuicyjności w modelowaniu, włączenie narzędzi np.: Toolbox, Tabela Konfiguracji i innych.
  • Innowacyjność – oryginalność projektu, ukierunkowanie pracy na nowe technologie wytwarzania, estetyczny wygląd.
  • Wykorzystanie funkcji pakietu SOLIDWORKS Engineering Kit – wykorzystanie dodatków Badanie ruchu, PhotoView 360, API, Toolbox, 3DContentCentral i innych.
  • Wykorzystanie funkcji pakietu 3DEXPERIENCE Engineer – wykonanie analiz strukturalnych, analiz kinematyki, analiz przepływów, mile widziane połączenie typów analiz w jednym projekcie. Analizy powinny mieć założone podstawy (opis w jakim celu analizujemy dany element) oraz komentarz do otrzymanych wyników. Teksty zawierające powyżej wymienione założenia muszą zostać dołączone do plików pracy (format MS Word, pdf, RTF lub txt)

  Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane przez jego sponsorów, pracowników SOLIDWORKS, pracowników DPS Software oraz partnerów przemysłowych.

  Spośród nadesłanych prac, DPS Software wybierze projekty z najlepszymi wizualizacjami wykonanymi w dodatku SOLIDWORKS Visualize, które wezmą udział w dodatkowym głosowaniu na najlepszy rendering. Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem serwisów SOCIAL MEDIA.

 2. Prace zgłoszone do DPS Software będą oceniane przez sponsorów konkursu, pracowników SOLIDWORKS, pracowników DPS Software oraz partnerów przemysłowych.Prace uczestników ENTRY LEVEL zgłoszone dodatkowo z wizualizacjami wykonanymi w dodatku SOLIDWORKS Visualize wezmą udział w głosowaniu na nagrodę specjalną za najlepszy rendering. Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem serwisów SOCIAL MEDIA, gdzie zwycięży praca z największą ilością głosów/reakcji w kat. ENTRY LEVEL.
 3. Asortyment Nagród może ulegać zmianom. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagród innymi podobnymi bez podania przyczyny.

§5 Dostarczanie prac

 1. Prace należy udostępnić organizatorom za pośrednictwem platformy 3DEXPERIENCE Przesłane prace powinny zawierać pełną dokumentację SOLIDWORKS wykonanego projektu, włączając w to wszystkie pliki części, złożeń oraz pliki dokumentacji 2D.
 • Uczestnik powinien załączyć minimum 10 obrazów cyfrowych przedstawiające różne orientacje swojego projektu (przód, lewy, prawy, góra, izometria). Tło może być czarne lub białe. Obrazy powinny posiadać rozdzielczość co najmniej 300 DPI. Wymiary obrazów powinny wynosić min. 1920 x 1080 px lub też powinny być wystarczająco duże, aby zredukowane do wymaganych wymiarów posiadały dobrą jakość przy wydruku. Wśród tych obrazów co najmniej 3 powinny być w wysokiej rozdzielczości, np. 5000 x 2812 px. Preferowane formaty to JPG (kompresja do 20 %) oraz TIF (z kompresją LZW).
 • Wymagana jest prezentacja projektu wykonana w programie 3D STORY zawierającą: opis projektu, etapy projektowania, zdjęcia, zrzuty ekranu, opis wykonanych analiz, opis funkcjonalności oraz dodatkowe informacje ważne przy ocenianiu pracy.

§6 Postępowanie konkursowe

 1. Zgłoszenie tematu do akceptacji – do 10 września 2021
 2. Oddanie zakończonej pracy – do 21 września 2021
 3. Rozstrzygnięcie konkursu – do 30 października 2021

§7 Informacje dodatkowe

 1. Informacji o 20 Edycji Konkursu oraz o programie SOLIDWORKS Education Edition udzielają:
  • Adrian Czapla, Early Engagement Manager | +48 609 200 394 | aczapla@dps-software.pl
  • Kamil Gruszka, Młodszy specjalista ds. Edukacji | +48 603 319 795 | gruszka@dps-software.pl